1 entity.test EntityAPITestCase::testCRUD()

Tests basic CRUD functionality of the Entity API.

File

core/modules/entity/tests/entity.test, line 19
Entity CRUD API tests.

Class

EntityAPITestCase
Tests the basic Entity API.

Code

function testCRUD() {
 $user1 = $this->backdropCreateUser();

 // Create some test entities.
 $entity = entity_create('entity_test', array('name' => 'test', 'uid' => $user1->uid));
 $entity->save();
 $entity = entity_create('entity_test', array('name' => 'test2', 'uid' => $user1->uid));
 $entity->save();
 $entity = entity_create('entity_test', array('name' => 'test', 'uid' => NULL));
 $entity->save();

 $entities = array_values(entity_test_load_multiple(FALSE, array('name' => 'test')));

 $this->assertEqual($entities[0]->name, 'test', 'Created and loaded entity.');
 $this->assertEqual($entities[1]->name, 'test', 'Created and loaded entity.');

 // Test loading a single entity.
 $loaded_entity = entity_test_load($entity->id);
 $this->assertEqual($loaded_entity->id, $entity->id, 'Loaded a single entity by id.');

 // Test deleting an entity.
 $entities = array_values(entity_test_load_multiple(FALSE, array('name' => 'test2')));
 $entities[0]->delete();
 $entities = array_values(entity_test_load_multiple(FALSE, array('name' => 'test2')));
 $this->assertEqual($entities, array(), 'Entity deleted.');

 // Test updating an entity.
 $entities = array_values(entity_test_load_multiple(FALSE, array('name' => 'test')));
 $entities[0]->name = 'test3';
 $entities[0]->save();
 $entity = entity_test_load($entities[0]->id);
 $this->assertEqual($entity->name, 'test3', 'Entity updated.');

 // Try deleting multiple test entities by deleting all.
 $ids = array_keys(entity_test_load_multiple(FALSE));
 entity_test_delete_multiple($ids);

 $all = entity_test_load_multiple(FALSE);
 $this->assertTrue(empty($all), 'Deleted all entities.');
}